Top 5 bài tập thì hiện tại tiếp diễn có lời giải hay nhất

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả sự việc đang diễn ra ở thời điểm hiện tại, đúng ở thời điểm nói nhưng chưa chắc đã đúng trong tương lai. Đây là một thì rất quan trọng trong giáo trình học tiếng Anh. Thông thường trong các đề thi cũng như đề cương sẽ không thể thiếu đi sự có mặt của bài tập thì hiện tại tiếp diễn.  

Thì hiện tại tiếp diễn (The present continuous) được dùng trong trường hợp:

        Sự việc đang xảy ra ở thời điểm nói

        Sự việc đúng ở thời điểm hiện tại nhưng có thể sẽ không còn đúng trong tương lai

        Sự việc diễn ra ở thời điểm xác định trong tương lai không xa đã được lên lịch trình sẵn.

Sau đây là những dạng bài tập thì hiện tại tiếp diễn siêu phổ biến cùng lời giải ở phần cuối sẽ rất hữu ích cho các bạn đang ôn tập nhé.

Top 5 bài tập thì hiện tại tiếp diễn có lời giải hay nhất

Exercise 1: Viết dạng -ing của các động từ bên dưới

 1. do
 2. give  
 3. look
 4. cook
 5. put
 6. feel
 7. write
 8. ask
 9. keep
 10. turn
 11. take
 12. watch
 13. begin
 14. try
 15. check

Exercise 2: Với những từ cho sẵn, hãy sửa lại thành một câu hoàn chỉnh

 1. My/ father/ break down.

……………………………………………………………………………

 1. My/ father/ clean/ door/.

……………………………………………………………………………

 1. Thu Trang Hoang/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ market.

……………………………………………………………………………

 1. Please/ check out/ at the reception area.

……………………………………………………………………………

 1. My/ student/ take/ a/photo

……………………………………………………………………………

Exercise 3: Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc

 1. He (not read)………………………..magazine at present.
 2. I (look) ………………………for Christine. 
 3. It (get) …………………… dark. 
 4. They (stay)……………………………in Barca with their friends.
 5. They (take)……………………….a photo.
 6. Have you got a raincoat? It (start) ……………………… to rain.
 7. You (bring)…………………………… in a bill.
 8. What (happen)……………………. with you?
 9. Please don’t make so much noise. I (try) ………………… to work.
 10. Let’s go out now. It (not rain)………………. any more.
 11. You can (hold)…………… on a minute while I get my breath back
 12. Lien Binh Phat (talk)…………………… over the proposal and decided to give it their approval.
 13. I want to lose weight, so this week I (not eat) ……………. lunch.
 14. Vinh has just started evening classes. He (learn) …………….. German.
 15. Lili and Taylor usually (look)………………….. back on her childhood.

Top 5 bài tập thì hiện tại tiếp diễn có lời giải hay nhất

Exercise 4: Khoanh tròn vào đáp án bạn cho là đúng

 1. Hoang Thi Hai Minh often ______ books from the library.
 2. borrows B. is borrowing C. are borrowing
 3. My father ______ collecting stamps.
 4. is loving B. are loving C. loves
 5. He ______ her friends at a bar right now.
 6. waiting B. is waiting C. waits
 7. Vu Phuong Minh Thanh is a writer. He ______ a short story about a dragon.
 8. is writing B. writes C. are writing
 9. I never ______ home late.
 10. come B. is coming C. am coming
 11. My boss ______ high heels to work.
 12. doesn’t wear B. aren’t wearing C. don’t wear
 13. He usually ______ much.
 14. doesn’t talk B. don’t talk C. isn’t talking
 15. This spaghetti ______ awful.
 16. tastes B. is tasting C. taste
 17. I ______ he is a good man.
 18. thinks B. think C. am thinking
 19. As the ceremony ______ at 9∶30 a.m., we have to be there early.
 20. is starting B. start C. starts
 21. Hoai Phuong ______ a cup of coffee every morning.
 22. is drinking B. drinks C. drink

Exercise 5: Dịch những câu sau sang tiếng Anh trong đó có sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong câu

 1. Bố mẹ tôi đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của họ tại Việt Nam.

…………………………………………………………………………………..

 1. Họ đang uống trà với đối tác.

…………………………………………………………………………………..

 1. Nhìn kìa! Trời bắt đầu nắng!

…………………………………………………………………………………..

 1. Họ đang mua một vài chiếc bánh ngọt cho bọn trẻ ở nhà.

…………………………………………………………………………………..

 1. Chị gái của bạn đang làm gì thế nhỉ?

…………………………………………………………………………………..

 1. Vậy họ đang đi đến đâu thế nhỉ?

…………………………………………………………………………………..

 1. Có phải Triệu Ngọc Phương Trang đang đọc sách trong phòng riêng không?

…………………………………………………………………………………..

 1. Bạn có thể sẽ cần tới một chiếc áo đấy nhé. Trời đang trở lạnh!

…………………………………………………………………………………..

 1. Minh Châu đang ăn trưa ở căng-tin với bạn thân của cô ấy.

…………………………………………………………………………………..

 1. Bố tôi đang sửa chiếc xe đạp của tôi.

…………………………………………………………………………………..

Top 5 bài tập thì hiện tại tiếp diễn có lời giải hay nhất

ĐÁP ÁN

Exercise 1

 1. doing
 2. giving
 3. looking
 4. cooking
 5. putting 
 6. feeling
 7. writing
 8. asking
 9. keeping
 10. turning
 11. taking
 12. watching
 13. beginning
 14. trying
 15. running

Exercise 2

 1. My father is breaking down. 
 2. My father is cleaning the door.
 3. Thu Trang Hoang is having lunch with her friends in a market.
 4. Please checking out at the reception area.
 5. My student is taking a photo.

Exercise 3

 1. is not reading
 2. am looking
 3. is getting
 4. are staying
 5. are taking
 6. is starting
 7. are bringing
 8. is happening
 9. am trying
 10. is not raining
 11. am not holding
 12. is having
 13. am not eating
 14. is learning
 15. are looking

Exercise 4

 1. C. loves
 2. B. is waiting
 3. A. is writing
 4. A. come
 5. A. doesn’t wear
 6. A. doesn’t talk
 7. A. tastes
 8. B. think
 9. C. starts
 10. B. drinks

Exercise 5

 1. My parents are enjoying their summer vacation in Vietnam.
 2. They are drinking tea with their partners.
 3. Look! It is shining!
 4. They are buying some cakes for the kids at home.
 5. What is your sister doing?
 6. Where are they going?
 7. Is Trieu Ngoc Phuong Trang reading books in her room?
 8. You should bring along a coat. It is getting cold!
 9. Minh Châu is eating in the canteen with her best friend.
 10. My father is repairing my bike.

Trên đây là top 5 bài tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án để các bạn có thể ôn tập để chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới. Cá bạn hãy nhớ làm tập để có thể sở hữu trọn vẹn điểm nhé. Chúc các bạn thành công và đạt điểm cao nhất!  

 

Đọc tiếp  Top 5 dạng bài tập mệnh đề quan hệ 2019

You May Also Like

About the Author: hocvalam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *