Top 5 dạng bài tập câu điều kiện có ích dành cho những ai đang ôn thi

Câu điều kiện là một cấu trúc vô cùng phổ biến trong tiếng Anh. Câu điều kiện gồm có hai phần gồm mệnh đề nêu điều kiện và mệnh đề nêu lên kết quả. Có rất nhiều dạng bài tập xoay quanh cấu trúc này mà có thể nhiều bạn vẫn chưa nắm rõ. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn nhé!

Top 5 dạng bài tập câu điều kiện có ích dành cho những ai đang ôn thi

Câu điều kiện gồm hai mệnh đề:

 • Mệnh đều IF nêu điều kiện
 • Mệnh đề nếu kết quả là mệnh đề chính  

Được biết, hai mệnh đề này hoàn toàn có thể đổi chỗ cho nhau nhé. Nếu mệnh đề chính đứng trước thì không cần dấu phẩy ở giữa hai mệnh đề còn nếu trong trường hợp ngược lại thì ta vẫn cần để dấu phẩy.

Bài tập câu điều kiện rất nhiều, dưới đây chúng mình tổng hợp top 5 dạng bài tập câu điều kiện để các bạn tham khảo nhé!

Exercise 1: Hoàn thành câu với các từ trong ngoặc (sử dụng câu điều kiện loại 1 2 3)

1.”If I were you, I wouldn’t buy this car” 

-> He advised………………………………………………………………………………………

2.”Shall I carry your suicase, Lan?”said Nam. 

-> Nam offered…………………………………………………………………………………….

3.”Yes, all right, I’ll share the food with you, Dave.” 

-> Ann agreed……………………………………………………………………………………..

4.”Sue, can you remember to buy some bread?” 

-> Paul reminded………………………………………………………………………………….

5.”Don’t touch anything in this room”, the man said to the children. 

-> The man ordered………………………………………………………………………………

6.”I must go home to make the dinner”, said Mary. 

-> Mary………………………………………………………………………………………………

Exercise 2: Bài tập câu trắc nghiệm cơ bản

 Câu 1. “Will you come to the party tomorrow?” – “I will if I_____ no visitors”

 1. had                            B. will have                C. have                        D. am having

 Câu 2. If it ________too cold, we could go on a picnic.

 1. wouldn’t be                B. isn’t                        C. weren’t                    D. wouldn’t be

 Câu 3. If they didn’t live so far away, I _________ them every week.

 1. will visit                     B. visited                    C. visit                         D. would visit.

 Câu 4. Unless we _______ throwing garbage into the river, it will be polluted.

 1. won’t stop                  B. stop                        C. will stop                  D. don’t stop

 Câu 5. She is too weak; she can’t sit up and talk to you.

 1. If she isn’t too weak, she can sit up and talk to you.
 2. If she wasn’t too weak, she could sit up and talk to you.
 3. If she hadn’t been too weak, she could sit up and talk to you.
 4. If she wasn’t too weak, she can sit up and talk to you.

 Câu 6. I don’t have enough money with me now; otherwise I will buy that coat.

 1. If I had enough money with me now, I wouldn’t buy that coat.
 2. If I had enough money with me now, I would buy that coat.
 3. If I didn’t have enough money with me now, I would buy that coat.
 4. If I didn’t have enough money with me now, I wouldn’t buy that coat.

 Câu 7. If I had known you would come, ______.

 1. I would wait for you                                         B. I would have waited for you
 2. I will wait for you                                             D. I would not have waited for you

 Câu 8. I wish I ________ a trip to London last year.

 1. took                           B. will take                 C. take                         D. had taken

 Câu 9. She wishes she __________ a lot of money now.

 1. will have                    B. had                         C. had had                   D. has

 Câu 10. The weather was terrible. I wish it _____ warmer.

 1. has been               B.  was                     C. were                   D.  had been

 Câu 11. I’d rather you __________ in here.

 1. don’t smoke               B. won’t smoke           C. didn’t smoke           D. not smoked

 Câu 12. He talked as if he ______ where she was.

 1. were knowing            B. had known         C. knew                  D. would know 

Top 5 dạng bài tập câu điều kiện có ích dành cho những ai đang ôn thi

Exercise 3: Bài tập câu điều kiện trắc nghiệm nâng cao

 Câu 1. If you pass your examination we _____________ a celebration.

 1. have                          B. will have                C. would have had      D. would have

 Câu 2. If I had time, I _____ to the beach with you this weekend.

 1. will go                       B.  will have gone       C.  would go                D.  would have gone

 Câu 3. If she_________ late again, she’ll lose her job.

 1. came                          B. comes                     C. had come                D. come

 Câu 4. If I had enough money, _____ that house.

 1. I am buy                    B.  I could buy            C. I can buy                D. I will buy

 Câu 5. If you had told me earlier, I _____________ it to you.

 1. would give                 B. will give                 C. would have given   D. gave

 Câu 6. If it ____________, I will come to see you.

 1. didn’t rain                  B. doesn’t rain             C. don’t rain                D. not rain

 Câu 7. I __________to work if I had a car.

 1. drove                         B. will drive                C.  would drive           D. would have driven

 Câu 8. If he ___________to me, he wouldn’t have failed in the exams.

 1. had listened              B. has listened            C. listens                     D. listened

 Câu 9. Had he come earlier, he __________her.

 1. would meet                B. would have met      C. might meet              D. will meet

 Câu 10. If I were you, I _________ a new car.

 1. buy                            B. will buy                  C. would buy              D. bought

 Câu 11. If there were no gravity, everything ________.

 1. would float               B. floated                    C. would be floating    D. will float

 Câu 12. You______ if you take a map.

 1. will get lost                B. would get lost         C.  won’t get lost          D. would have got lost

 Câu 13. We would save thousands of lives if we ______out the remedy for the flu.

 1. had not found            B. found                     C. find                         D. will find

 Câu 14. If I________ ten years younger, I would do yoga everyday.

 1. are                             B. were                       C. have been               D. am

 Câu 15. Unless you go now, you __________late for school.

 1. will be                       B. would have been    C. would be                 D. are

 Câu 16. If we_______ in a town, life would be better.

 1. had lived                   B. lived                       C. would live               D. live

 Câu 17. We _____  you if we have time.

 1. would phone             B. had phoned            C. phoned                   D. will phone

 Câu 18. If I won the lottery, I_______  you half the money.

 1. had given                   B. gave                       C. will give                  D. would give

 Câu 19. It _______ be a pity if she married Fred.

 1. can                            B. would                     C. may                        D. will

 Câu 20. If I’m free on Saturday, I ____ to the mountains.

 1. went                          B. could go                 C. to go                       D. can go

 Câu 21.  A. will be               B. is                            C. would be                 D. were

 Câu 22. I know I’ll feel better if I_____ smoking.

 1. stopped                      B. will stop                 C. stop                         D. had stopped

 Câu 23. If I_______  you, I would help him.

 1. had been                    B. were                       C. am                          D. will be

 Câu 24. I could  understand him if he _____ more slowly.

 1. speaks                       B. spoke                     C. would speak           D. had spoken

 Câu 25. The kitchen will look better if we_______  red curtains.

 1. had                            B. had had                  C. would have             D. have

 Câu 26. If I knew his address, I ______ round and see him.

 1. go                              B. will go                    C. would go                 D. went

 Câu 27. It _______ quicker if you use a computer.

 1. would be                   B. will be                    C. been                        D. were

Exercise 4: Viết lại câu  

 1. Keep silent or you will wake the grandma up.
 2. Stop talking or you won’t understand the way to solve this problem.
 3. I don’t know his number, so I don’t ring him up.
 4. I don’t know the answer, so I can’t tell you.
 5. We got lost because we didn’t have a compass.

Exercise 5: Điền vào chỗ trống

 1. 1. If you………..(to help) your grandma, I………..(to do) the shopping.
 2. Andrew………..(to water) the flowers if he………..(to stay) at home.
 3. If she………..(to have) 5 pounds more, she………..(to buy) herself this T-shirt.
 4. If they………..(to offer) me the job, I………..(to take) it.
 5. They (talk)…………….. over the proposal and decided to give it their approval.
 6. If you………..(to use) a pencil, the drawing………..(to be) perfect.
 7. The children………..(to be) happy if he………..(to teach) them English.
 8. If Ireen………..(to visit) us, we………..(to go) out tonight.
 9. They………..(to come) again if he………..(to plan) a second stay.

ĐÁP ÁN

Top 5 dạng bài tập câu điều kiện có ích dành cho những ai đang ôn thi

Exercise 1

1.He advised me not to buy that car.

2.Nam offered to carry Lan’s suitcase.

3.Ann agreed to share the food with Dave.

4.Paul reminded Sue to buy some bread.

5.The man ordered the children not to touch anything in that room.

6.Mary said that she had to go home to make the dinner.

Exercise 2

 1. C
 2. C
 3. B
 4. B
 5. B
 6. B
 7. D
 8. B

9.D

 1. C
 2. B

Exercise 3

 1. B                                   16. B           31. B
 2. C                                   17. D           32. B
 3. B                                   18. D           33. B
 4. B                                   19. B           34. B
 5. C                                   20. D           35. D
 6. B                                   21. A           36. B
 7. C                                   22. C         37. D
 8. A                                   23. B           38. C
 9. B                                   24. B           39. B
 10. C                                 25. D
 11. A                                 26. C
 12. C                                27. B
 13. B                                28. C
 14. B                                29. C
 15. C                                30. D

Exercise 4

 1. If you don’t keep silent, you will wake the grandma.
 2. If you keep talking, you won’t understand the way to solve this problem.
 3. If I know his number, I will ring him up.
 4. If I know the answer, I will tell you.
 5. If we had had a compass, we wouldn’t have got lost.

Exercise 5

1.If you helped your grandma, I would do the shopping.

 1. Andrew would water the flowers if he stayed at home.
 2. If she had 5 pounds more, she would buy herself this T-shirt.
 3. If they offered me the job, I would take it.
 4. They talked over the proposal and decided to give it their approval.
 5. If you used a pencil, the drawing would be perfect.
 6. The children would be happy if he taught them English.
 7. If Ireen visited us, we would go out tonight.
 8. They would come again if he planned a second stay.

Trên đây là 5 dạng bài tập câu điều kiện cơ bản mà các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn ôn tập tốt và giành điểm tuyệt đối với dạng bài tập câu điều kiện này nhé!

 

Đọc tiếp  Top 5 bài tập thì hiện tại tiếp diễn có lời giải hay nhất

 

 

You May Also Like

About the Author: hocvalam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *